Защо не вярвам на Борисов, че ще се справи с проблемите, свързани с пандемията?

0

- Advertisement -

През настоящата година в рамките на европейския семестър за 2020 г на напредъка в структурните реформи, предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси и резултатите от задълбочените прегледи съгласно Регламент (ЕС) № 1176/2011 е изготвен доклад, чиито констатации крещят, че Борисов е нищо повече от манипулатор и лъжец и чете констатациите за състоянието на България както дявола евангелието.

Това обобщение направи в личния си профил във Фейсбук съдия Румяна Ченалова.

Снимка: БТВ

В доклада се посочва, че България е една от страните, които се възползват НАЙ- МНОГО от подкрепата на ЕС. Финансовото разпределение от фондовете за България възлиза на 8,7 милиарда евро в периода 2014-2020, което се равнява на около 2,4% от БВП. До края на 2019 г. около 7,4 милиарда евро (около 85% от общата планирана сума) са разпределени за проекти, докато 3,6 милиарда евро бяха отчетени като изразходвани от избраните проекти с нива на изпълнение в съответствие със средната стойност за ЕС .

Програмите на политиката на сближаване за България отпускат финансиране от ЕС в размер на 1,1 милиарда евро за интелигентен растеж, 4,1 милиарда евро за устойчив растеж и устойчив транспорт и 1,9 милиарда евро за приобщаващ растеж.

През 2019 г. след преглед на изпълнението за България са предоставени 386 милиона евро в рамките на изпълнението на приоритетите. В допълнение 126 милиона евро (включително национално съфинансиране) трябва да бъдат препрограмирани от властите в рамките на горепосочените приоритетни области.

В доклада се твърди, че :

Инвестициите, управлявани от фондове на ЕС, помагат за модернизиране на 439 км пътища до края на 2019 г., както на регионално ниво, така и във връзка с тях с мрежата TEN-T. Почти 5000 предприятия вече са се възползвали от подкрепа. Частните оператори са подписали договори, които трябва да доставят повече от 50 милиона евро свеж частен капитал на изследователската система. Инвестициите в 237 съоръжения за спешна помощ дават достъп до по-бърза и модерна медицинска помощ, включително тази в отдалечените региони. Досега ЕСФ е подкрепил над 600 000 души да си намерят работа, да получат обучение или етап, да бъдат включени в социална услуга или да получат консултации и насоки за по- добри образователни резултати. и преодоляване на пропуските в обучението.

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕФРР) предоставя общо 2,9 милиарда евро, а Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) общо 104 милиона евро (включително националното съфинансиране и за двете). България също се възползва от други програми на ЕС, като Механизма за свързване на Европа, който отпусна финансиране от ЕС в размер на 415 милиона евро за конкретни проекти за стратегически транспортни мрежи, и Хоризонт 2020, който отпусна финансиране от ЕС в размер на 111 милиона евро (включително около 24 милиона евро за 73 МСП) ).

А ето и част от констатациите от извършената проверка :

ДАНЪЧНА СИСТЕМА

Тежестта е главно върху косвените данъци. Разбивката на приходите по видове данъци показва по-голям дял от данъците върху доходите на физическите лица (ДДФЛ), докато делът на приходите от корпоративен данък е по-нисък. Що се отнася до приходите от данъци върху потреблението, най-голямата част идват от данъци върху добавената стойност (ДДС).

Най-голямата тежест на ДДФЛ и социалните вноски е за хората с ниски доходи. Ефективните средни данъчни ставки върху корпоративния доход са сред най-ниските от всички държави-членки на ЕС и структурата на данъчната система не насърчава преразпределението.

В същото време приходите от други данъци върху потреблението, включително акцизите, се свиват както като процент от БВП, така и като процент от частното потребление. Притеснително е също, че прогнозите за богатството, държано в офшорки, показват 50% увеличение между 2015 и 2016 (последните налични години) (ECOPA и CASE, 2019).

СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Докато заплатите в публичния сектор се увеличават с 10,9%, заплатите в частния сектор нарастват с 4,2% ). Ръстът на заплатите в частния сектор се дължи на услугите (10,8%), и по-специално на сектора „професионални, научни и технически дейности“ (11,6%). Несъответствията в заплатите между регионите и секторите остават относително високи.

През 2018 г. делът на доходите на най-богатите 20% от населението е бил почти осем пъти по-висок от най-бедните 20%, което е най-високо в ЕС, където средното съотношение е 5,17 . Все още ниските нива на минимален доход и пенсии за старост допринасят за този резултат. Въздействието на социалните трансфери върху намаляването на бедността все още е значително ниско (25,4% в сравнение с 33,2% за ЕС). Това отразява ниското ниво на социалните разходи и ограничените преразпределителни ефекти на данъчната система.

Сърцевината на българското подпомагане за минимален доход е месечното социално обезщетение и „добавки за отопление“. След административното увеличение на гарантирания минимален доход през 2018 г. от месечни 65 лв. (33,32 евро) на 75 лв. (38,35 евро), не бяха приложени актуализации и не се очакват обективни критерии за индексация. Линията на бедност от януари 2020 г. ще се използва за определяне на месечната подкрепа само за хората с увреждания . Общо ниският размер на подпомагането, относително ограничителните критерии за допустимост и липсата на механизми за плавен преход от социално подпомагане към заетост, с правилната комбинация от активни политики на пазара на труда и услуги за подкрепа, правят подкрепата неефективна и непривлекателна.

Процентът на хората, живеещи в бедност, остава много висок, въпреки че намалява . Въпреки непрекъсната тенденция на спад (от 41,3% през 2015 г. на 32,8% през 2018 г.) бедността или социалното изключване все още засягат 2,3 милиона българи

Демографското развитие оказва силно влияние върху пазара на труда и може да ограничи бъдещия икономически растеж. Населението е намаляло с 50 000 през 2018 г. Очаква се работната сила в България да намалее с 10% до 2030 г. Възрастовата група 25г.-49г. (средно участие на пазара на труда от 86%) се очаква да намалее най-много с 26,7% до 2030 г. Подобно намаляване може да застраши устойчивия бъдещ растеж.

Делът на общото население, което все още не може да си позволи основни стоки или услуги, е намалял само до 20,9%, оставайки почти четири пъти средния за ЕС и паричната бедност остава стабилна.Ситуацията се различава значително по региони. Степента на риск от бедност или социално изключване в Северозападния регион (44,4%) е почти двойно по-висока от тази в Югозападната столична област (23,0%).

Енергийната бедност остава широко разпространен проблем в България, в повечето региони и между демографските групи . Докато делът непрекъснато намалява от 2011 г. насам, 36,5% от домакинствата не са успели да поддържат адекватно топло жилището си през 2017 г., докато 31,1% са имали просрочие по сметките за комунални услуги, поставяйки България сред държавите-членки с най-високите нива на енергийна бедност в ЕС .

Рискът от бедност или социално изключване сред лицата на възраст 65+ остава висок и възлиза на 45,1% през 2018 г. Въпреки индексирането на пенсиите през последните години ( 66 ), от юли 2020 г. минималната пенсия през 2020 г. ще бъде 250 лева ( 125 евро) на месец, все още 31% под прага на риск от бедност от 363 лв. (182 евро), засягащ около 800 000 пенсионери. Освен това системата за обезщетения все още има относително нисък принос за намаляване на бедността: 25,4% в България в сравнение с 33,2% за ЕС.

ОБРАЗОВАНИЕ

Средното представяне на учениците в България по четене, математика и наука не се е подобрило в сравнение с данните от 2015 г. и остава значително под средното за ЕС. Страната има сред най-високите дялове на хората с нисък успех и в трите области в ЕС . България също е сред държавите-членки, в които социално-икономическият фон има най-силно влияние върху резултатите от обучението.

През 2018 г. процентът на преждевременно напусналите образованието и обучението (възрастова група от 18 до 24 години с най-много прогимназиално образование и без допълнително образование или обучение) е 12,7% /при средно за ЕС -10,6%/. Ранното напускане на училище е особено високо в селските райони и сред ромите.

Публичните разходи за образование са сред най-ниските в ЕС – 3,6% от БВП (средно за ЕС – 4,6%). Ниският статус на учителската професия продължава и все още има недостиг на учители в някои големи градове и специфични райони. Само 17,7% от учителите вярват, че тяхната професия се оценява от обществото и само 60% от завършилите преподаване действително влизат в професията. България продължава да има един от най-ниските нива на участие в обучението за възрастни в ЕС.Участието в обучението за възрастни е на ниско ниво от 2,5% през 2018 г., значително под средното ниво за ЕС от 11,1%.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Средно един на всеки десет в България няма здравно осигуряване и следователно има ограничен достъп до обществената здравна система. Реалният дял на неосигурените българи се изчислява на 14% от населението .

Плащанията от джоба в България са най-високите в ЕС. Те покриват 46,6% от текущите разходи за здравеопазване при средно 15,8% за ЕС. Публичните разходи са много ниски, като покриват само 52,1% от общите разходи за здравеопазване, което е второто най-ниско в ЕС и значително под средното за ЕС от 79,3%. В България 70% от джобните плащания покриват разходи за фармацевтични продукти и медицински изделия (средно за ЕС 35%). Пациентите трябва да доплащат много услуги в публичната система и здравното осигуряване не предпазва много от тях от допълнителна финансова тежест, причинена от здравословни проблеми. Нещо повече, общопрактикуващите лекари имат месечни квоти за препоръки, които могат да издадат. Някои пациенти, които не искат или не могат да изчакат препоръките до следващия месец, отиват директно при специалисти и плащат за посещения.

- Advertisement -

Достъпността на здравни грижи е особено предизвикателна за най-бедните. Разликата в достъпа между най-бедните и най-богатите българи е почти два пъти по-голяма от тази на всички държави-членки, взети заедно (4,8 пункта; ЕС 2,6 пункта) . В домакинства под 60% от средния изравнен доход 96% от хората изпитват висока или умерена тежест при получаване на медицинска помощ, срещу много по-ниската средна стойност за ЕС от 52%.

В България има повече лекари специалисти, отколкото в много други държави-членки, докато броят на медицинските сестри е вторият най-малък. Съотношението на общопрактикуващите лекари към всички лекари е 15,5% (средно за ЕС 27,3%). Това отслабва позицията на първичната помощ в системата на здравеопазването. Броят на медицинските сестри на 1000 жители в България е 4,4 (средно за ЕС 8,5). Професията остава непривлекателна поради ниските заплати, липсата на признание за значимостта на професията и голямото натоварване. Разпределението на здравната работна сила в страната е неравномерно, напр. областите, които имат най-голям дял на лекари на глава от населението, са тези, в които има медицински университети.

Българската здравна система остава болнично центрирана.Въпреки средната продължителност на болничния престой под средната за ЕС (5,3 дни; средна за ЕС 7,9), броят на болничните изписвания на 100 000 население е почти два пъти повече от средния за ЕС . Това може да предполага, че много пациенти се приемат в болници само за тестове и прегледи, които в България, за разлика от много други държави-членки, не могат да бъдат предоставяни в извънболнична помощ. Като цяло броят на леглата в България е висок (7,5 на 1000 население; ЕС 5,0) и се е увеличил от 2005 г. насам, противно на общата тенденция в Европейския съюз. Това се дължи на големия ръст на частния сектор, където броят на болниците се е увеличил шест пъти, а легловата база 36 пъти между 2000 и 2016 г. В същото време броят на публичните субекти е спаднал.

Ефективността на здравната система в България остава ниска в сравнение с други държави-членки. Предотвратимата и лечима смъртност през 2016 г. е била значително по-висока от средната за ЕС. И двата вида смърт са главно резултат от незаразни заболявания: рак на белия дроб, инсулт, исхемична болест на сърцето и хипертония. Неподходящата употреба на антибиотици (напр. предписването им срещу вирусни заболявания) и голям брой антимикробно-резистентни инфекции показват антимикробна резистентност в България, което увеличава заболеваемостта и смъртността. Според оценките на ОИСР този проблем може да бъде решен с много ниско финансиране и добри резултати . Честотата на уведомяване за туберкулоза в България намалява, но все още е почти два пъти повече от средната за ЕС . Нивата на ваксинация сред децата са под средното за ЕС, особено срещу хепатит В (85% в България срещу 93% в ЕС) , което според Световната здравна организация осигурява стадния имунитет.

ИНВЕСТИЦИИ

Въпреки че инвестициите се увеличиха през 2018 г., те остават доста под средното за ЕС.Съотношението на инвестициите към БВП от 18,6% остава по-ниско в сравнение с тези на повечето регионални партньори и под средното ниво за ЕС от 21%.

Разходите за НИРД / НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ/ остават много ниски както в публичния, така и в частния сектор . Интензитетът на НИРД е много нисък: 0,75% от БВП през 2018 г., далеч под националната цел от 1,5% . Изключително ниският публичен интензитет на научноизследователска и развойна дейност (0,21% от БВП през 2018 г.) е особено обезпокоителен, като се има предвид също, че от 2000 г. той е в най-намаляваща траектория. Това възпрепятства необходимото изграждане на капацитет, тъй като научноизследователската инфраструктура е остаряла и ниските заплати действат възпиращо за привличане и задържане на млади таланти. Интензивността на НИРД на бизнеса (0,54% от БВП през 2018 г.) също е в посока на намаляване. Инвестициите в научни изследвания остават фрагментирани и концентрирани в столичния регион и мултинационалните компании.

Изпълнението на България в Индекса на цифровата икономика и общество на Европейската комисия (2019) е много ниско. България се представя доста под средното в категорията човешки капитал, като общото ниво на цифрови умения сред населението е сред най-ниските в ЕС . Българските компании също се борят да се възползват в пълна степен от възможностите, предлагани от новите цифрови технологии: само 6% от МСП продават онлайн (средно за ЕС 17%), 3% от МСП продават през граница и само 2% от оборота им идва от онлайн сегмент.

ТРАНСПОРТ

България е сред държавите-членки с най-ниско възприемано качество на транспортната инфраструктура. Въпреки десетилетие на инвестиции от ЕС в железопътна инфраструктура, нейната модернизация е бавна. В автомобилния и железопътния транспорт страната все още изостава.Логистичният сектор постигна ниски показатели на Световната банка за показателя за логистика за 2018 г. поради лошото качество на инфраструктурата и липсата на мултимодални логистични платформи.

Продължаващото изграждане на национална магистрала е стъпка към модернизация, но този процес все още е бавен.. Транспортната инфраструктура в северната част на страната остава като цяло слабо развита, а развитието на пътната инфраструктура за подобряване на връзката между север и юг не е насочено към съществуващите регионални дисбаланси.

Лошият рекорд за пътна безопасност изисква спешно прилагане на по-ефективни мерки . През 2017 г. имаше 96 смъртни случая на милион жители (средно за ЕС 49). Много стар автомобилен парк и недостатъчно развита пътна мрежа помагат да се обясни това. Въпреки че качеството на пътната инфраструктура леко се повишава, след значителни инвестиции, подкрепяни от ЕСИФ, качеството на пътищата все още е лошо. Съществуват и основни пътни тунели, които изискват спешни подобрения на безопасността . България е един от бенефициентите на програмата на ЕС за обмен на пътна безопасност, с побратимяващи дейности , фокусирани върху безопасността на инфраструктурата и ефективното прилагане на правилата за движение.

ОКОЛНА СРЕДА

България все още няма стратегия за кръгова икономика. Кръговото (вторично) използване на материал е значително по-ниско от средното за ЕС . България също има най-ниския процент на производителност на ресурси в ЕС .

Степента на рециклиране на битовите отпадъци от 36% през 2018 г. е значително по-ниска от средната за ЕС 47%, излагайки България на риск да не изпълни целта на ЕС за рециклиране (50% до 2020 г.).

Има големи нужди от инвестиции във водния сектор. За да се справи с слабостите в планирането и управлението на проекти за водоснабдяване и канализация, България започна структурна реформа за консолидиране на сектора.

Близо 1,2 МИЛИАРДА ЕВРО от ЕСИФ са отпуснати за изграждане на необходимата инфраструктура за събиране и пречистване на градските отпадъчни води и за повишаване на спазването на директивите за водите и градските отпадъчни води. Досега се наблюдава малък напредък на място.

Качеството на въздуха в България продължава да поражда сериозно безпокойство . България носи значителна тежест за здравето поради лошото качество на въздуха, с най-висок процент години на загуба на живот на 100 000 жители, което се дължи на концентрациите на фини прахови частици (PM2,5), които са най-високите в ЕС . Основните причини за замърсяване с конкретни вещества (прах) са битовият отоплителен сектор, използващ твърди горива и транспорт. Електроцентралите, работещи с лигнитни въглища, са причина за прекомерното замърсяване със серен диоксид. България стартира пилотни проекти с финансиране от ЕС за справяне с проблемите с качеството на въздуха поради секторите за отопление на жилищата и транспорта.

ИНСТИТУЦИОНАЛНО КАЧЕСТВО И УПРАВЛЕНИЕ

България е на ниско място по показателите на Световната банка за управление в световен мащаб и европейския индекс за качество на управление. Въпреки че е постигнат известен напредък в политическата стабилност, България не подобри позицията си по отношение на върховенството на закона и контрола върху корупцията и все още се нарежда сред най-лошите в ЕС. Освен това институциите остават сред най-слабо представящите се области в Индекса за глобална конкурентоспособност 2019. Регионалното развитие също е негативно засегнато от качеството на институционалната рамка. Според европейския индекс за качество на управлението за 2017 г., Българските региони са сред най-ниско оценените региони NUTS2 в ЕС, като Северозападът, Югоизтокът и столичният район на Югозапад са класирани съответно на 200 -то , 199 -то и 195 -то място от 202-те представени региона.

Обществени поръчки

Регулаторните промени все още не са донесли осезаеми резултати в областта на обществените поръчки. Повечето мерки, обявени в националната стратегия за обществени поръчки, са приети, но ефективното им прилагане остава проблематично. През 2017-2019 г. Световната банка извърши независим преглед на системата за обществени поръчки, който ще се включи в нова национална стратегия за обществени поръчки за 2021-2027 г. Прегледът имаше редица препоръки за увеличаване на оперативния капацитет на Агенцията за обществени поръчки и засилване на ефективността на системата за обществени поръчки. Налице са значителни закъснения при пълното усвояване на електронните обществени поръчки. Платформата за електронни обществени поръчки стартира през март 2019 г., но използването й остана ограничено до края на годината.

Борба с корупцията

Корупцията остава зона на сериозно безпокойство и има отрицателно въздействие върху инвестициите.Различни проучвания и проучвания на независими наблюдатели сочат към това. Проучване на Eurobarometer за бизнес през 2019 г. показва, че 51% от предприятията смятат корупцията за сериозен проблем, а 57% смятат покровителството като основни пречки пред правенето на бизнес. Като цяло 85% от бизнеса смятат, че корупцията е широко разпространена в България, а 74% казват, че тя е широко разпространена в обществените поръчки. 70% от анкетираните смятат, че е малко вероятно ангажираните с корупция да бъдат изправени пред обвинения и да се обърнат към съда, а 77% не вярват, че ще бъдат глобени или затворени (най-лошото в ЕС). Позицията на България по контрола на индекса на корупция по световните индикатори за управление е стагнация през последните три издания и остава сред най-лошите в ЕС.

ИЛИ МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ В ОБОБЩЕНИЕ:

1.България получава милиарди от структурните фондове на ЕС за да бъде подобрено качеството на живот.

2.Качеството на живот продължава да е най – ниското в ЕС.

3.Управленските умения са на ниско ниво, а корупцията – най-висока в ЕС.

Автор: Румяна Ченалова

Източник: Фейсбук

- Advertisement -

Подобни публикации

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече