Министри от кабинета „Борисов“ сътвориха правен прецедент

0

- Advertisement -

Здравният министър Костадин Ангелов оспорва в съда наредба на земеделския Десислава Танева

Правен прецедент сътвориха министри от кабинета „Борисов“. За първи път в историята един министър оспорва в съда законодателен акт на друг негов колега, които са в едно и също правителство. Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов е оспорил във Върховния административен съд (ВАС) текст от наредба, издадена от негов колега – министъра на земеделието Десислава Танева, предаде правният портал lex.bg.

Източници на Mediapool посочиха, че оспорването пред съда е наложително, тъй като агроминистерството е отменило наредба на Министерство на здравеопазването, по която са писани актове и налагани глоби във връзка с контрола по храните, които сега се оказват без правна стойност. Официално от Министерство на земеделието коментираха пред Mediapool, че експертната им работна група не е съобразила, че отмяната на наредбата е следвало да бъде направена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на земеделието. Предприети били действия от страна на ръководството за недопускане на подобни казуси.

Детайлите

Става въпрос за една единствена разпоредба от Наредба № 7 от 2020 г. за условията и реда за вземане на проби и лабораторно изпитване на храни, издадена от ведомството на Десислава Танева. Тя влезе в сила на 31 октомври 2020 г. и с §2 от заключителните ѝ разпоредби беше отменена Наредба № 22 от 2003 г. за условията и реда за вземане на проби от храни, издадена от здравното министерство.

Спомената наредбата от 2003 г. е издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на земеделието – така е изисквал тогава вече отмененият Закон за храните.

Наредбата от 2020 г. идва след влизането в сила на новия Закон за управление на агрохранителната верига и затова е издадена от министъра на земеделието.

От министерството на здравеопазването не оспорват новия нормативен акт, а само това, че с него се отменя старата наредба, като изтъкват, че „отмяната е от изричната компетентност на органа, който има материалната компетентност да го издаде“ – т.е. може да я извърши земеделският министър, но съгласувано със здравния.

„В случая необходимостта от две волеизявления на всеки от органите, на които се основава издаването на административния акт, е условие за неговата валидност. До момента на обективиране в правния мир и на двете волеизявления не е изпълнен фактическият състав по издаването на акта, т. е. не е налице изобщо акт“, твърдят от здравното ведомство.

И заявяват, че отделното решение на един от двата органа при издаването на акта е нищожно. В жалбата до ВАС се посочва:

„Доколкото правната норма е предвидила волеизявление да изхожда и от двата органа, в този случай всъщност няма волеизявление. Упражняването еднолично от министъра на земеделието, храните и горите на съвместното правомощие е равнозначно на отсъствието на материална компетентност с единствената възможна, възприета от теорията и съдебната практика, правна последица – нищожност на административния акт“.

В нея от здравното министерство обосновават правния си интерес да атакуват въпросната разпоредба в съда, първо, стъпвайки на чл. 186, ал. 1 от АПК. Нормата предвижда, че право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения.

- Advertisement -

„При държавните органи защитата на законността произтича от мандата, възложен им чрез избор или назначаване и овластяването им с правомощия в Конституцията и законите. Те защитават правата на всички, без да имат личен интерес, обусловен от нарушени или застрашени права по силата на пълномощията си, произтичащи от политическото представителство (Решение № 5 от 17.04.2007 г. на Конституционния съд по конституционно дело № 11/2006 г.). Видно от изложеното министърът на здравеопазването е надлежна страна, която да инициира съдебно оспорване на подзаконовия нормативен акт – § 2 от заключителните разпоредби на Наредба № 7 от 2020 г. за условията и реда за вземане на проби и лабораторно изпитване на храни“, сочи жалбоподателят.

Определението на ВАС

Върховният административен съд вече прие, че оспорването е допустимо. В определение по делото той заяви, че жалбата е подадена от лице с правен интерес. „В този смисъл съдът взе предвид, че Министерство на здравеопазването като издател на Наредба №22 от 2003 г. за условията и реда за вземане на проби и храни, отменена с процесната Наредба №7 от 2020 г. за условията и реда за вземане на проби и храни е заинтересована страна с правен интерес от оспорването“, пишат върховните съдии Панайот Генков (председател на състава), Иван Раденков и Хайгухи Бодикян (докладчик).

Освен това по искане на здравния министър те постановяват и спиране на действието на оспорената разпоредба със задна дата от влизането ѝ в сила на 31 октомври 2020 г., т.е. наредбата от 2003 г. все едно никога не е отменяна и продължава да действа и в момента.

Причината за това е, че със старата наредба е бил регламентиран контролът не само на храните, но и на водите. В новата обаче изрично е посочено, че не урежда условията и реда за вземане на проби от натурални минерални, изворни и трапезни води. Причината за това е, че с новия Закон за управление на агрохранителната верига контролът над безопасността им е възложен на министъра на здравеопазването, т.е. няма как земеделският министър да го уреди в своя наредба.

Затова ВАС заявява, че трябва да спре действието на оспорената разпоредба. И сочи, че „противен случай се получава липса на регулация на обществени отношения, свързани с условията и реда за вземане на проби от натурални минерални, изворни и трапезни води“.

„Липсата на нормативна регулация лишава компетентния орган от правната възможност да упражнява законовите си правомощия по см. на Закона за управление на агрохранителната верига. По този начин се осуетява и постигането на целите на закона, а именно за защита на здравето и интересите на потребителите по в областта на храните“, пишат върховните съдии. И подчертават, че чрез спирането „органите на държавния здравен контрол ще могат ефективно и своевременно да предприемат адекватни мерки за осигуряване на безопасността, защитата на здравето и интересите на потребителите на бутилирани води“.

Министерство на земеделието: Експертната ни работна група не се е съобразила

„Експертната работна група не е съобразила, че отмяната на наредбата е следвало да бъде направена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на земеделието. Предприети са действия от страна на ръководството за недопускане на подобни казуси“, коментираха официално от ведомството на Десислава Танева пред Mediapool.

Оттам уточниха още, че Законът за управление на агрохранителната верига (ЗУАХВ) е обнародван в „Държавен вестник“ бр. 51 от 2020 г. и влиза в сила в 14-дневен срок след обнародването. Съгласно § 12 от заключителните разпоредби, подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона трябва да се издадат в 6-месечен срок от влизането му в сила.

На основание чл. 50, ал. 3  от Закона министърът на земеделието, храните и горите издаде Наредба за условията и реда за вземане на проби и лабораторно изпитване на храни. Новата наредба отменя действащата до този момент Наредба № 22 от 2003 г. за условията и реда за вземане на проби от храни. Последната е издадена на основание отменения Закон за храните, като съгласно чл. 33 от него условията и редът за вземане на проби от храни и изискванията към методите за анализ, използвани за целите на официалния контрол, което е било в правомощията на министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на земеделието, храните и горите.

Източник: Mediapool.bg

- Advertisement -

Подобни публикации

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече