Безконтролната държава: Освен, че половин България е на наркотици, и всеки 10-ти затворник се дрогиран

0

- Advertisement -

“През последните години се запазва тенденцията за нарастване на броя на осъдените лица с наркотична зависимост, които постъпват в затворите. От началото на годината до момента са изследвани 280 лица със съмнения за наркотична зависимост, като наркозависимите лица са 10% от затворническата популация”. Това съобщиха пред “Труд NEWS” от Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” (ГДИН). Оттам добавиха, че едно от големите предизвикателства, пред които е изправена администрацията на затворите и затворническите общежития в България, е нарастващият брой на лишени от свобода с наркотична зависимост. Една голяма част от тях са осъдени за наркопрестъпления, но има и такива сред хората с наказания за кражби, грабежи, измами, телесни повреди и убийства.

Поради наличието на наркозависими в местата за лишаване от свобода, се взимат и мерки за превенция. Сред тях са добре познатите обиски, които се извършват на затворниците. Надзирателите претърсват и жилищните, производствените и сервизните помещения. Служителите преминават специално обучение за разпознаване на абстинентни състояния и първоначалните действия за тяхното овладяване. Те също биват подлагани на претърсване с технически средства за контрол при влизане на работното им място. Освен това на много места в затворите има и видеонаблюдение. В половината от местата за лишаване от свобода са монтирани и скенери, за да се предотврати внасянето и разпространението на наркотици. Поетапно това ще стане и в останалите затвори. Предстои и поставяне на допълнителни мрежи за предотвратяване прехвърлянето на забранени вещи през оградите.

От Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” съобщиха, че се предприемат няколко вида мерки спрямо лишени от свобода, зависими от наркотици. В случаи на съмнение за употреба на психоактивно вещество, лишеният от свобода бива подлаган на тест, който се извършва само от медицинско лице. Назначава се и терапия след проведен преглед от психиатър или лечение в психиатричното отделение към затвора в Ловеч. През 2021 г. през такова лечение са преминали по собствено желание 13 лица. За принудително лечение пък били изпратени 22-ма.

Наркозависими затворници се включват в терапевтични програми за ограничаване на вредите от употреба на психоактивни вещества и здравни беседи. “Един от начините за мотивация на зависимите лица е те да бъдат включени в просоциални дейности, организирани и провеждани в местата за лишаване от свобода”, казаха от ГДИН.

Не са редки случаите на опити за внасяне на наркотици от семействата и близките на настанените в местата за лишаване от свобода. “Липсата на подкрепа от тяхна страна за справяне със зависимостта сериозно възпрепятства прилаганите индивидуални и групови интервенции”, обясниха от главната дирекция.

Контрол спрямо наркозависимите в затворите

Поради наличието на наркозависими в местата за лишаване от свобода, то е необходимо да се вземат и мерки за превенция. Сред тях са добре познатите обиски, които се извършват на затворниците. Освен това надзирателите претърсват жилищните, производствените и сервизните помещения. Самите служители също биват подлагани на претърсване с технически средства за контрол при влизане на работното им място. Освен това на много места в затворите има и видеонаблюдение. 

За предотвратяване внасянето и разпространението на наркотични вещества в половината от местата за лишаване от свобода са монтирани скенери.

От администрацията на затворите съобщават още, че в затворите се провеждат културно-информационни, спортни и религиозни дейности. Важно значение има и учебната дейност или различни курсове за квалификация. Полагане на труд е предпочитано сред лишените от свобода, защото, освен че по този начин намаляват присъдата си, то това им осигурява и ангажираност.

Мерки спрямо употребата на наркотици зад решетките

От Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ съобщават още, че се предприемат няколко типа мерки спрямо лишени от свобода, зависими от наркотици.

В случаи на съмнение за употреба на психоактивно вещество (ПАВ) от даден лишен от свобода, той бива подлаган на тестова проверка, която се извършва само от медицинско лице. Въз основа на сключено споразумение с Национален център по обществено здраве и анализи ежегодно се предоставят и допълнително тестове за изследване и анализиране на видовете употребявани наркотични вещества.

Назначава се и на терапия след проведен преглед от психиатър или лечение в психиатричното отделение на СБАЛЛС към затвора в Ловеч. През 2021 г. през субституиращо и поддържащо лечение са преминали 13 лица по програма за лечение.

Наркозависими затворници се включват в терапевтични програми за ограничаване на вредите от употреба на психоактивни вещества и здравни беседи.

Един от начините за мотивация на зависимите лица е те да бъдат включени в просоциални дейности, организирани и провеждани в местата за лишаване от свобода.

Изпитанията пред един наркозависим в „затворена“ среда

Не са редки случаите на опити за внасяне на наркотици от семействата и близките на настанените в местата за лишаване от свобода. 

Липсата на подкрепа от тяхна страна за справяне със зависимостта сериозно възпрепятства прилаганите индивидуални и групови интервенции, това обясняват от ГДИН.

Наблюдава се и употреба на т.н. „дизайнерска“ дрога, чиято употреба не може да бъде установена с наличните тестове в затворите.

Видове програми при зависимости в местата за лишаване от свобода

Предвид тяхната продължителност програмите са два вида –  краткосрочна и средносрочна. 

Включването на осъдените в програми за преодоляване на зависимост има за цел те да повишат мотивацията си за промяна, да могат да определят проблемите, свързани с наркотиците и да разбират последствията от тях, да могат да поддържат постигнатата степен на промяна и не на последно място да се намали вероятността за употреба на наркотици и извършване на нови престъпления. 

Има ли „задължително“ лечение на наркозависим затворник

От ГДИН обясняват, че съществува правна възможност, съгласно чл. 92, ал. 1 от Наказателния кодекс, когато престъплението е извършено от лице, което страда от алкохолизъм или от друга наркомания, съдът, наред с наказанието, да постанови и принудително лекуване. 

Осъдените на лишаване от свобода, за които е постановено принудително лечение, се превеждат в затвора в Ловеч и се настаняват за лечение в Специализираната болница за активно лечение на лишени от свобода (СБАЛЛС). През 2021 г. осъдените лица с принудително лечение поради наркотична зависимост са 22 души, а с алкохолна зависимост – 11. 

Подготовка за свободата

- Advertisement -

Един месец преди освобождаване на един наркозависим се уведомява регионалното поделение на Министерството на вътрешните работи, общинския съвет, съответното кметството по постоянния адрес на лицето и съответната наблюдателна комисия. 

В уведомлението се посочват специалността и квалификацията на подлежащия на освобождаване и необходимата помощ за трудовото и битовото му устройване. 

Ако лишеният от свобода, на когото предстои освобождаване, страда от алкохолизъм или наркомания, от психическо или хронично заболяване, в уведомителното писмо се отбелязват постигнатите резултати по време на изтърпяването на наказанието и препоръките за тяхното запазване в периода след освобождаването.

От Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) разясняват, какви точно са програмите, които се прилагат при един наркозависим в затвора, както и какви са мерките за превенция в местата за лишаване от свобода. Не на последно място от затворническата администрация посочват и каква е ролята на мотивацията при един наркозависим месеци преди излизането му на свобода. 

– От началото на 2022-а до момента, какъв е броят на лишените от свобода, които са наркозависими?

ГДИН: През последните години се запазва тенденцията за нарастване броя на осъдените лица с наркотична зависимост, които постъпват в затворите. Една голяма част от тях са лицата, осъдени не само за престъпления, свързани с наркотици, но и за престъпления против собствеността (кражба, грабеж, измама), престъпления против личността (телесна повреда, убийство) и др. В много от случаите осъдените лица отказват да сътрудничат и не споделят за употребата на наркотични вещества или заявяват, че са употребявали, но не могат да конкретизират какво. От началото на годината до момента са изследвани 280 лица със съмнения за наркотична зависимост, като наркозависимите лица са 10 % от затворническата популация. 

– Какви са мерките за превенция на наркозависимите в местата за лишаване от свобода?

ГДИН: За предотвратяване на престъпления и нарушения в местата за лишаване от свобода, включително и такива свързани с наркотици, съгласно разпоредбите на чл. 85, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ППЗИНЗС), се извършва обиск на затворниците и претърсване на жилищните, производствените и сервизните помещения. Те се извършват от надзорно-охранителния състав, а при необходимост се привличат и други служители. Също така се обхващат и служители на ГДИН и териториалните й служби и граждани, които влизат в местата за лишаване от свобода, по отношение на които се използват технически средства за контрол, включително аудио-визуални системи. 

С оглед повишаване степента на ефективност при предотвратяване внасянето и разпространението на наркотични вещества, в учебните програми за първоначална подготовка на служителите са включени лекции на медицинска тематика, като запознаване с признаците на абстинентни състояния и първоначалните действия за тяхното овладяване.

За предотвратяване внасянето и разпространението на наркотични вещества в половината от местата за лишаване от свобода са монтирани скенери. С оглед финансовите средства предстои поетапното оборудване на останалите затвори, включително с мрежи за предотвратяване прехвърлянето на забранени вещи, през загражденията на затворите. При извършването на извънредни и други проверки се използва анализатор дрогер за установяване употребата на наркотични вещества.

Посредством провежданите в затворите културно-информационни, спортни и религиозни дейности, включването в учебна дейност и/или курсове за квалификация и не на последно място полагането на труд, се осигурява ангажираност на зависимите лица и насочването им към просоциални модели на поведение.

Какви практики се прилагат за справяне с този тип зависимост в местата за лишаване от свобода?

ГДИН: За установяване и превенция на употребата на наркотични вещества при постъпване в местата за лишаване от свобода се провежда скринингово изследване, чрез което се констатира нивото на агресия, автоагресия, патология, наркотична и/или алкохолна зависимост и други. При индикации за някоя от посочените рискови зони се прилагат специализирани диагностични инструменти, като в резултат на получените данни се планират и последващите дейности.

По отношение употребата на психоактивни медикаменти от лишените от свобода се предприемат следните мерки:

– в случаи на съмнение за употреба на психоактивно вещество (ПАВ) от даден лишен от свобода, той бива подлаган на тестова проверка, която се извършва само от медицинско лице. Въз основа на сключено споразумение с Национален център по обществено здраве и анализи ежегодно се предоставят и допълнително тестове за изследване и анализиране на видовете употребявани наркотични вещества
– назначаване на терапия след проведен преглед от психиатър или лечение в психиатричното отделение на СБАЛЛС към затвора в Ловеч. През 2021 г. през субституиращо и поддържащо лечение са преминали 13 лица по програма за лечение на агонисти и агонисти-антагонисти в МЛС
– включване в терапевтични програми за ограничаване на вредите от употреба на психоактивни вещества и здравни беседи
мотивиране на зависимите лица за участие в просоциални дейности, организирани и провеждани в местата за лишаване от свобода

– Съществува ли т.нар.“задължително лечение“ в затвора при хората с такава зависимост?

ГДИН: Съществува правна възможност, съгласно чл. 92, ал. 1 от Наказателния кодекс, когато престъплението е извършено от лице, което страда от алкохолизъм или от друга наркомания, съдът наред с наказанието да постанови и принудително лекуване. В тази връзка осъдените на лишаване от свобода, за които е постановено принудително лечение, се превеждат в затвора в Ловеч и се настаняват за лечение в Специализираната болница за активно лечение на лишени от свобода (СБАЛЛС). През 2021 г. осъдените лица с принудително лечение поради наркотична зависимост са 22, а с алкохолна зависимост – 11. Осъдените с алкохолна зависимост и/или зависимост към ПАВ, за които не е постановено принудително лечение, могат да бъдат преведени за лечение в СБАЛЛС към затвора в Ловеч при изявено от тяхна страна желание. С наркозависимите лица се провежда когнитивно-поведенческа терапия съвместно с инспектор социална дейност и възпитателна работа и психиатър. 

– Какви са трудности при справянето с този проблем в една затворена среда?

ГДИН: Задоволяването на потребността от наркотични вещества или техни аналози е причина за изграждането на канали за внасянето им в пeнитенциарните заведения и създаването на мрежи за разпространение. Не са редки случаите на опити за внасяне на наркотици от семействата и близките на настанените в местата за лишаване от свобода. Липсата на подкрепа от тяхна страна за справяне със зависимостта сериозно възпрепятства прилаганите индивидуални и групови интервенции.

Наблюдава се и употреба на т.н. „дизайнерска“ дрога, чиято употреба не може да бъде установена с наличните тестове.

При организирането и прилагането на терапевтичните програми, не рядко осъдените лица отказват участие или го прекратяват на по-късен етап. В тази връзка затворната администрация, в съответствие с нормативно дадените й възможности се стреми да направи групата привлекателна за нейните членове, като включително на успешно завършилите се издава сертификат и се зачитат работни дни.  

Какви видове програми се прилагат при един наркозависим в затвора?

ГДИН: Индивидуалната работа в местата за лишаване от свобода е методът, чрез който се спомага за целенасочено, просоциално формиране на личността. Тя започва от постъпването на лишения от свобода и завършва с неговото освобождаване, и е от съществено значение за преодоляване на зависимостта от психоактивни вещества. Започва с проучване на личността чрез Специализираната методика за оценка на риска от рецидив и вреди. Определените чрез нея ресурси за конкретния лишен от свобода способстват да се работи по преодоляване на зависимост, повишаване на вътрешната мотивираност на осъдения и планиране на участието му в терапевтичния и подпомагащ процес. В тази връзка инспектор „Социална дейност и възпитателна работа“, съвместно с осъденото лице, договаря план, относно предстоящите дейности за постигане на просоциални промени и за определяне на средствата, които ще се използват в съвместната работа. Тук се включват и всички дейности по преодоляването на зависимостта от наркотични вещества.

В процеса на поправяне и превъзпитание в пенитенциарната система се реализира и групова работа. Разработени са две програми за работа с наркозависими лишени от свобода на основата на когнитивно-поведенческия подход. Предвид тяхната продължителност програмите биват „Краткосрочна програма за минимизиране на вредите от употребата на наркотични вещества” и Средносрочна програма за „Третиране на зависимости в системата на българските затвори”. Включването на осъдените в програми за преодоляване на зависимост има за цел те да повишат мотивацията си за промяна, да могат да определят проблемите, свързани с наркотиците и да разбират последствията от тях, да могат да поддържат постигнатата степен на промяна и не на последно място да се намали вероятността за употреба на наркотици и извършване на нови престъпления. 

– Затворите в Норвегия са давани за пример, като места, където се прилагат специални програми и се провеждат определени практики относно този проблем. Заимствате ли техния модел или пък друг чуждестранен опит?

ГДИН: В местата за лишаване от свобода у нас не е заимстван чужд опит. За предоставяне на норвежкия опит в работата с наркозависимите лица е направено запитване, но до момента не е получен отговор. 

– В периода преди освобождаване на лишен от свобода от затвора, работи ли се относно мотивацията му за справяне с проблема, изготвя ли се даден вид терапия?

ГДИН: Предприеманите дейности за превенция и поддържане на резултатите от рехабилитацията на зависимите лица, се осъществяват през целия етап на изтърпяване на наказанието. Съгласно разпоредбите на чл. 157а ЗИНЗС преди освобождаване, лишените от свобода се включват в специализирана програма за подготовка за живот на свобода, която е с продължителност от един до три месеца. В този случай с всеки осъден се разработва план за действие, включващ реалистични и практически стъпки за справяне в условията на свобода.

С оглед осигуряването на социално включване на освободеното лице, един месец преди освобождаването му се уведомява регионалното поделение на Министерството на вътрешните работи, общинския съвет, съответното кметството по постоянния адрес на лицето и съответната наблюдателна комисия. В уведомлението се посочват специалността и квалификацията на подлежащия на освобождаване и необходимата помощ за трудовото и битовото му устройване. Ако лишеният от свобода, на когото предстои освобождаване, страда от алкохолизъм или наркомания, от психическо или хронично заболяване, в уведомителното писмо се отбелязват постигнатите резултати по време на изтърпяването на наказанието и препоръките за тяхното запазване в периода след освобождаването.

От друга страна условното предсрочно освобождаване с пробационен надзор, което се изпълнява от Областните служби „Изпълнение на наказанията“, дава възможност за преодоляване на зависимостта и/или за поддържане на постигнатото, като се работи както индивидуално, така и групово. 

Автор: Анита Иванова

Източник: „ТРУД“

- Advertisement -

Подобни публикации

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече